گذر 50 سال و مروری بر گذشته

با سلام که شروعی برای آشنائی بوده و هست
در ورود به پنجاه و یکمین سال زندگی تولدی دیگر را تجربه و سفر را در سر لوحه زندگیم قرار داده و امیدوارم بتوانم با تشویق جوانان خوب این کشور زیبا شاهد حضور پرشورشان در سراسر ایران عزیز باشم

Advertisements